MR

Wat is een MedezeggenschapsRaad (MR)?

Er zijn verschillende personen (of groepen) betrokken bij een school: personeel werkt er, leerlingen krijgen er les, ouders  verlenen belangrijke hand-  en spandiensten en bovenal willen personeel en ouders dat hun kind goed onderwijs krijgt. Naast deze toch wel zichtbare groepen is er nog een groep, weliswaar vaak op de achtergrond, maar o zo belangrijk: De Medezeggenschapsraad (MR)!
In de MR praten en beslissen personeelsleden en ouders mee over belangrijke zaken die op school spelen ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Op deze manier oefenen ze invloed uit op het beleid. Een MR is op veel punten te vergelijken met een OR die bedrijven, van een bepaalde omvang, verplicht zijn te hebben. Omdat de MR er niet voor zichzelf zit maar voor jouw, voor jullie, de zgn. 'achterban', willen wij graag meer vertellen over ons werk.

Wat is het doel van een MR?
De schooldirecteur, het bevoegd gezag en samenwerkingsbestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op 'hun' basisschool. Er zijn heel wat belangrijke beslissingen waarbij ze eerst de ouders en het personeel moeten raadplegen. Dit moet gebeuren via de MR, dit staat beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er is een aantal verschillende soorten beslissingen waarbij de MR een belangrijke rol speelt:
  • die waarover de MR eerst advies moet geven
  • die waarvoor instemming van de MR noodzakelijk is
  • die waarover de MR geïnformeerd dient te worden
De laatste is wel de meest vrijblijvende van de drie maar een MR kan informatie wel heel goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en wellicht met suggesties komen om zaken te verbeteren op school.
Wanneer er om advies gevraagd wordt, betekent dit nog niet dat de door de MR gegeven suggestie ook opgevolgd hoeft te worden. De directie kan het advies van de MR naast zich neerleggen maar moet dit dan wel motiveren.
De meest krachtige taak van de MR is het instemmen met een verzoek van de directie. (bv organisatie naschoolde opvang en vast stellen van het schoolplan of de formatie).

Kan de MR dwingen?
Ook op De Westwijzer wordt het oer-Hollandse poldermodel als uitgangspunt genomen: we komen er samen wel uit. Toch kan het voorkomen dat de MR een andere mening heeft over zaken dan de directie. Wat dan? De directie hoeft adviezen van de MR niet op te volgen. Het instemmingsrecht dat de MR op sommige punten heeft is krachtiger. Simpel gezegd: zolang de MR de instemming weigert kan de directie het plan niet uitvoeren. Dit betekent niet dat het plan automatisch niet door gaat, maar het is een begin van nieuwe gesprekken met als doel er uiteindelijk wel samen uit te komen. Als blijkt dat dit echt niet gaat lukken kan het geschil worden voorgelegd aan een geschillencommissie.

Welke rol speelt de MR in het onderwijs op school?
In Nederland mogen scholen zelf weten hoe ze hun onderwijs inrichten. Wettelijk gezien bemoeit de MR zich niet met de dagelijkse uitvoering van het onderwijs op school. De MR kiest geen rekenmethodes, bemoeit zich niet met de overgang van leerlingen naar een volgende groep of welke leerkracht er voor welke groep staat. Als de school er (bv) voor kiest om extra veel aandacht te geven aan ondersteuning voor zorgleerlingen dan moet hier ruimte voor zijn in de begroting, dit is zo een punt waar de MR wel volop over meepraat.

Wat is het verschil met de OuderVereniging (OV)?
Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft, en de OV niet.
Verder houdt de OV zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De OV kan de MR natuurlijk adviseren/informeren en de MR kan de OV om advies vragen als hier aanleiding voor is.

Wie zijn wij?
Op onze school bestaat de MR momenteel uit twee leerkrachten en twee ouders.
Sjon Kuipers, ouder (voorzitter)
Rita Quist, ouder (secretaris)
Marcella Martinus, leerkracht (notulist)
Laura Stolwijk, leerkracht (notulist)


Rooster van aftreden:
Naam ouder leerkracht indiensttreding 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Laura Stolwijk   x 1-9-2017 x x x    
Marcella Martinus   x 1-9-2017 x x x    
Rita Quist x   1-9-2018   x x x  
Sjon Kuipers x   1-9-2019     x x x

Vergaderingen:
De MR vergaderd ongeveer 6 keer per jaar, in onderling overleg vast te stellen data in eerste vergadering van het schooljaar. Vergaderingen zijn openbaar, mocht je een vergadering willen bijwonen dan horen we dit graag vooraf.

Zittingstermijn:
Een zittingstermijn houdt in dat je als MR lid voor drie jaar deelneemt aan de MR. Na deze drie jaar kan er besloten worden om de zittingstermijn te verlengen met drie jaar of af te treden.

De MR is te bereiken via: mr@dewestwijzer.nl of spreek gewoon één van de MR leden aan.