MR

Wat is een MedezeggenschapsRaad (MR)?
Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad. Dat is wettelijk verplicht en staat in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). In de MR praten en beslissen personeelsleden en ouders mee over belangrijke zaken die op school spelen ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet.
De MR probeert de belangen van leerlingen, ouders en personeel zo goed mogelijk te behartigen waarbij zij streven  naar een nauw contact met ouders en leerkrachten. Ook staan zij open voor vragen, opmerkingen en reacties. Als er vragen of onduidelijkheden zijn op allerlei gebieden, dan kunt u dit mailen naar de MR.

Rechten MR
De MR heeft advies-en instemmingsrecht over beleidszaken. Een aantal van die zaken kunnen gaan over:
  • Het schoolplan;
  • De schooltijden;
  • Het kwaliteitsbeleid;
  • Veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • Organisatie van de school;
  • Nieuwbouw;
  • Het formatieplan;
  • De begroting.
Verder heeft de MR recht op informatie. Met deze informatie kan de MR een eigen oordeel vormen en zo met suggesties komen om zaken te verbeteren op school.
Wanneer er om advies gevraagd wordt, betekent dit nog niet dat de door de MR gegeven suggestie ook opgevolgd hoeft te worden. De directie kan het advies van de MR naast zich neerleggen, maar moet dit dan wel motiveren.
Huishoudelijk regelement
Medezeggenschapsregelement
 
Informatie vanuit de MR
De notulen van elke vergadering worden geplaatst op de website van de WestWijzer, zodat u kunt lezen waar de MR zo al mee bezig is. Ook het jaarverslag en de agenda kunt u terugvinden op de website.
De MR vergadert zes keer per jaar, in onderling overleg worden de data in de laatste vergadering van het schooljaar vastgesteld. Alle vergaderingen zijn openbaar voor ouders. Mocht u  een vergadering willen bijwonen dan horen we dit graag vooraf.
 
Wie zijn wij?
Op onze school bestaat de MR momenteel uit twee leerkrachten en twee ouders.
Sjon Kuipers,               ouder en voorzitter
Rita Quist,                    ouder
Daphne Wassink,       leerkracht, secretaris
Karen Poelwijk,           leerkracht, notulist
 
De MR is te bereiken via: mr@dewestwijzer.nl  of spreek gewoon één van de MR leden aan.
 Rooster van aftreden:
Naam ouder leerkracht indiensttreding 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024  
                       
Marcella Martinus   x 1-9-2017 x x x x x x    
Karen Poelwijk   x 1-9-2022         x x x  
Daphne Wassink      x 1-9-2023             x  
Rita Quist x   1-9-2018   x x x x x x  
Sjon Kuipers x   1-9-2019     x x x x x